สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว

เลขที่ 268 ม.2 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร 044-815248, 044-815249 โทรสาร 044-815248
เว็บไซต์ http://www.acptsc.net
E-mail: cpm.ssc@gmail.com