สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว

เลขที่ 295 ม.2 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.โคกสูง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทร 044-815248, 044-815249, 098-8185400
โทรสาร 044-815248
เว็บไซต์ http://www.acptsc.net
E-mail: cpm.ssc@gmail.com