ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ ส.ส.ช. ใส่ใจห่วงใยสมาชิก ปี 2564