หนังสือมอบอำนาจมาประชุมแทน (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 62)